Evangelička crkva u Gundulićevoj građena prema projektu Hermanna Bollea

Još jedno od prepoznatljivih djela poznatog graditelja Hermanna Bollea je i Evangelička crkva u Gundulićevoj ulici, sagrađena 1882.-84. godine.

Riječ je o slobodnostojećoj jednobrodnoj neogotičkoj crkvi s transeptom i trokatnim zvonikom u liniji glavnog pročelja, smještenoj na uglovnoj parceli ograđenoj kovanom ogradom.

U sjevernom dijelu parcele nalazi se poluugrađeni dvokatni evangelički župni dvor sa školom, podignut 1880.-82. godine prema projektu istog graditelja, Hermanna Bollea.

Drugi kat nadozidan je 1908.-09. godine prema projektu Rudolfa Lubynskog, a crkva je u potpunosti sačuvana s inventarom.

Ovaj članak je objavljen u sklopu serijala o zaštićenim pojedinačnim kulturnim dobrima grada Zagreba.

Slične objave