_Izdvojeno2

Crkva za koju se kaže da je jedan od najljepših primjeraka barokne arhitekture

Jednobrodna, samostanska crkva isusovačkog dvoranskog tipa sa širokim pravokutnim svetištem i po tri bočne kapele uz lađu, nadsvođena bačvastim svodom sa susvodnicama sagrađena je 1620-32. godine na mjestu dominikanske crkve iz 15. stoljeća. Glavno pročelje pregrađeno je 1881. godine nakon potresa, prema projektu Hermanna Bolléa. Po svojoj arhitektonskoj cjelovitosti, opremi (…)